I Wokalny Kurs Mistrzowski

Formularz rejestracji

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać adres e-mail
Proszę podać poprawny numer telefonu [same cyfry, bez spacji]
Proszę wskazać jedną z opcji
Proszę wskazać jedną z opcji
Nieprawidłowe dane
Wprowadź dane do faktury
Załączenie nagrania jest obowiązkowe
Musisz zaakceptować regulamin
Musisz zaakceptować warunki przetwarzania danych osobowych
Potwierdź, że nie jesteś robotem

Regulamin I Wokalnego Kursu Mistrzowskiego

 • Organizatorem szkolenia, zwanego w dalszym ciągu Regulaminu "Kursem wokalnym", jest "MS KOM" Sławomir Maćkowiak oraz PortalKatowicki.pl;
 • Kurs odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-4 lipca 2019 r. Prowadzony będzie przez Joannę Kozłowską (www.kozlowska.pl), śpiewaczkę operową oraz nauczyciela śpiewu solowego poznańskiej Akademii Muzycznej oraz wydziału wokalnego Keimyung University w Korei Południowej. Zajęcia, z akompaniamentem fortepianu,  odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury położonym przy placu Gen. T. Kościuszki 10;
 • W Kursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych (zajęcia z obcokrajowcami prowadzone będą w języku angielskim);
 • Zajęcia odbywać się będą każdego dnia w dwóch sesjach: porannej i popołudniowej; W dniu Koncertu odbędzie się wyłącznie sesja poranna;
 • Sesje poranne poświęcone będą pracy związanej z emisją głosu, popołudniowe pracy nad konkretnymi utworami i problemami wskazanymi przez Uczestników;
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w Kursie wyłącznie w charakterze Obserwatora. W takim przypadku Uczestnik nie będzie brał czynnego udziału w prowadzonych zajęciach;
 • Akceptując Regulamin Uczestnicy wyrażają pełną zgodę na udział w ich zajęciach osób uczestniczących w Kursie w charakterze Obserwatorów;
 • Uczestnicy zobowiązują się do wzięcia czynnego udziału w Koncercie finałowym, który odbędzie się w siedzibie Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Program Koncertu ustalony zostanie z Uczestnikami po rozpoczęciu Kursu. Wstęp na koncert będzie ogólnodostępny dla publiczności;
 • Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.kozlowska.pl oraz przesłanie w formie załącznika przynajmniej jednego nagrania utworu wokalnej muzyki klasycznej – pieśni, arii operowej, koncertowej, fragmentu większej części dzieła wokalno-instrumentalnego z udziałem Kandydata;
 • Przyjęcie na Kurs potwierdzone zostanie pisemnie za pomocą wiadomości e-mail. Potwierdzenie wysłane zostanie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w Kursie, na konto bankowe Organizatora Uczestnik zobowiązuje się dokonać przelewu zaliczki w kwocie 250,00 PLN (100,00 PLN Obserwator). Pełnej wpłaty za udział w kursie Uczestnik dokona nie później niż do dnia 15 czerwca 2019 r. Jej brak równoznaczny będzie z rezygnacją Uczestnika w Kursie, a dokonana zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot zaliczki, jeśli powiadomi o Organizatora o swojej rezygnacji nie później niż do dnia 1 czerwca 2019 r.;
 • Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia na zajęciach materiałów nutowych dla Akompaniatora. Podlegają one zwrotowi bezpośrednio po zakończeniu Kursu;
 • Organizator zobowiązuje się nie udostępniać w jakiejkolwiek formie osobom trzecim materiałów audio-video przesłanych w procesie rejestracji;
 • Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne rejestrowanie Kursu w formie fotograficznej oraz audiowizualnej, jak i na ich późniejsze publiczne wykorzystanie;
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą e-mail lub telefoniczną informacji od Organizatora o charakterze: organizacyjnym, reklamowym, ogólnym oraz związanych ze zbliżającym się Kursem.
 • Sprawy organizacyjne niezwiązane bezpośrednio z zajęciami (jak np. wyżywienie lub zakwaterowanie w czasie trwania Kursu) spoczywają w wyłącznej gestii Uczestników;
 • Wszelkie spory, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą wyłącznie przez organy państwowe właściwe dla siedziby Organizatora;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Polsce oraz w razie potrzeby przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej;
 • Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2019 r.;

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

Administratorem danych jest Ireneusz Szczepaniak <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>.

Cel przetwarzania danych osobowych: rejestracja na I Wokalny Kurs Mistrzowski organizowany przez "MS KOM" Sławomir Maćkowiak.

Administrator oświadcza, że żadne z podawanych danych osobowych nie są przekazywane podmiotom trzecim w Polsce ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wymienionym powyżej.

W trakcie zapisywania się na Kurs podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uznania aplikacji.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi związane z przetwarzaniem danych osobowych kierować należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawa prawna:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.
UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 172.


Copyright © 2018 Joanna Kozłowska | Done by Cyfrowa Fabryka & YT